Skip to content
back
back
back
back
back

Farmakovigilancia

Čo je to farmakovigilancia?

Farmakovigilancia je súbor aktivít, ktoré majú za cieľ nepretržite vyhodnocovať všetky informácie týkajúce sa bezpečnosti liečivých prípravkov pre humánne aj veterinárne použitie, zdravotníckych pomôcok a všetkých produktov, s ktorými firma Fidia obchoduje.
V súlade s touto všeobecnou definíciou patrí k cieľom farmakovigilancie firmy Fidia:

  • predchádzať ublíženiu na zdraví osôb (alebo zvierat v prípade liekov pre veterinárne použitie), ktoré používajú produkty od firmy Fidia;
  • podporovať bezpečné a účinné použitie produktov, predovšetkým poskytnutím včasných informácií o ich bezpečnosti pacientom, zdravotníckym pracovníkom a všeobecne verejnosti.

Farmakovigilancia je teda aktivita, ktorá prispieva k ochrane pacientov a verejného zdravia.

Čo je to nežiadúci účinok?

Jedná sa o škodlivú a nežiadúcu reakciu na liečivo. Nežiadúce reakcie môžu vyplývať z použitia produktu v súlade so schválenými podmienkami alebo mimo nich.
Predmetom záujmu farmakovigilancie sú také špeciálne situácie ako profesionálna expozícia, expozícia v tehotenstve a počas dojčenia, nedostatočná terapeutická účinnosť, predávkovanie, použitie lieku spôsobom, ktorý nie je v súlade so súhrnom údajov o prípravku, tzv. „off-label use“, zneužitie, nesprávne použitie a terapeutická chyba, falšované výrobky, použitie pre pediatrickú a geriatrickú populáciu. 

Podozrivý nežiadúci účinok môže byť oznámený aj po použití prípravkov s obsahom liečivých bylín a výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok, liekov na veterinárne použitie alebo kozmetiky.
Hlásenie podozrení na nežiadúce reakcie , ku ktorým dôjde po registrácii lieku, je dôležité, pretože umožňuje nepretržité monitorovanie pomeru prínos/riziko daného liečiva. Každá krajina má vlastné zákony, ktoré upravujú hlásenie nežiadúcich účinkov. Ak zaznamenáte akékoľvek nežiaduce reakcie na niektorý z našich produktov, odporúčame vám obrátiť sa na miestneho zdravotníckehopracovníka, s ktorým ste v kontakte, kvôli dodržaniu správneho postupu hlásenia. Ak chcete oznámiť tieto nežiadúce účinky našich produktov priamo spoločnosti Fidia, prosíme vás o vyplnenie formulára v spodnej časti stránky.