Skip to content
back
back
back
back
back

Podmienky a rozsah použitia

Účel Internetovej stránky 

Internetovú stránku, ktorú si prezeráte (ďalej len „Internetová stránka“), navrhla a vytvorila spoločnosť Fidia Pharma Slovakia s.r.o. (ďalej tiež len „spoločnosť“ alebo „Fidia“) ako infraštruktúru na komunikáciu so subjektmi (ďalej len „používatelia“), ktoré majú záujem o informácie (údaje, texty, snímky, zvuky atď., ďalej spoločne len ako „obsah“) týkajúce sa spoločnosti a jej výrobkov a služieb. Obsah zverejnený spoločnosťou Fidia na Internetovej stránke môže obsahovať ako informácie pre používateľov (ďalej tiež len „verejnosť“) vyjadrené v ľahko zrozumiteľnej forme, tak aj informácie vedeckého charakteru určené na použitie zdravotníckymi pracovníkmi (ďalej len „zdravotnícki pracovníci“). Obsah Internetovej stránky neslúži na reklamné účely ani sa nemôže interpretovať ako ponuka alebo výzva na predpisovanie, poskytovanie, nákup alebo predaj výrobkov spoločnosti Fidia.  

Internetovú stránku prevádzkuje spoločnosť: 

Fidia Pharma Slovakia s.r.o. 
Sídlo: Bratislava, Krajinská 87, PSČ 821 06, Slovenská republika 
Telefón: +421 245 642 311 
E-mail: info@fidiapharma.sk 

1. Všeobecné pravidlá prezerania Internetovej stránky

Prístup na Internetovú stránku a jej prezeranie rovnako ako sťahovanie a akákoľvek forma používania obsahu Internetovej stránky podliehajú podmienkam uvedeným v tomto dokumente (ďalej len „podmienky“) a príslušným právnym predpisom, ak sa na ne vzťahujú. 

2. Prijatie podmienok

Prístup na túto Internetovú stránku a jej prezeranie jednoznačne znamenajú bezvýhradný súhlas používateľov so všetkými podmienkami uvedenými v tomto dokumente v aktuálnom znení zverejnenom spoločnosťou Fidia, ktoré si spoločnosť Fidia vyhradzuje právo občas zmeniť a ktoré nahrádza a má prednosť pred akoukoľvek inou predchádzajúcou verziou, a s akoukoľvek inou zvláštnou podmienkou, ktorá sa v prípade, že je uvedená kdekoľvek na Internetovej stránke, považuje za plne začlenenú do týchto podmienok, ako aj so všetkými platnými ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 

Ak spoločnosť Fidia bude považovať určité konanie používateľov za porušenie podmienok, vyhradzuje si právo podniknúť proti takým používateľom akékoľvek kroky, ktoré považuje za vhodné, a to podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Fidia si výslovne vyhradzuje právo ukončiť používateľom zodpovedným za porušenie podmienok licenciu na prístup do oblastí Internetovej stránky s obmedzeným prístupom, ak sa tam vyskytujú, a k príslušnému obsahu, a zároveň odstrániť všetky informácie, program a/alebo materiál, ktorý títo používatelia ia Internetovú stránku umiestnili. Spoločnosť Fidia nepreberá žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z konania používateľov, a to bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek práva spoločnosti, vrátane náhrady všetkých škôd, ktoré by mohli vzniknúť. 

3. Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Fidia za obsah Internetovej stránky

Obsah Internetovej stránky tvoria informácie o spoločnosti, ako aj informácie týkajúce sa uskutočňovaného výskumu a vývoja a ponúkaných produktov a služieb. 

Informácie a vyhlásenia týkajúce sa spoločnosti Fidia musia byť ako také výslovne označené príslušnými vyhláseniami o zodpovednosti vždy, keď ich spoločnosť Fidia považuje za vyjadrenie postoja spoločnosti k určitej záležitosti. Akékoľvek iné informácie alebo vyhlásenia, ktoré spoločnosť Fidia výslovne neschválila, nie je možné pripísať spoločnosti Fidia a nevyjadrujú jej oficiálne stanovisko. 

Spoločnosť Fidia zároveň výslovne upozorňuje používateľov, ktorí berú na vedomie a akceptujú, že obsah Internetovej stránky a internetových stránok, na ktoré odkazuje, slúži len na informačné účely. Žiadnemu z týchto obsahov nemožno v žiadnom prípade prisudzovať hodnotu a význam lekárskych, diagnostických a/alebo terapeutických indikácií alebo predpisov, nahrádzajúce vzťah dôvery medzi pacientom a lekárom. Fidia vyzýva používateľov, aby obsah a akýkoľvek typ informácií týkajúcich sa zdravia, ako aj všetky medicínsko-vedecké, klinické a terapeutické služby a/alebo rady, diagnostiku, prognózu a liečbu chorôb, príznakov, vedľajších účinkov a nežiaducich účinkov konzultovali so svojím lekárom. 

Informácie o liečivých prípravkoch, ktorých výdaj sa viaže na lekársky predpis, sú v prípade ich výskytu k dispozícii výlučne vo zvláštnych oblastiach Internetovej stránky s obmedzeným prístupom, ktoré sú v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov vyhradené len zdravotníckym pracovníkom. 

Spoločnosť Fidia pripravila obsah Internetovej stránky podľa svojich najlepších znalostí a zaväzuje sa zaistiť jeho presnosť a priebežnú aktualizáciu, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nepresnosti, nezrovnalosti, neúplnosť, nedostatočnosť, chyby ani jeho predčasnú aktualizáciu.  

Spoločnosť Fidia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny vo svojich produktoch a službách a kedykoľvek ich pozastaviť alebo stiahnuť z trhu ktorejkoľvek krajiny na celom svete, ako aj kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny, opravy a zlepšenia akéhokoľvek prvku obsahu Internetovej stránky. 

Používatelia sú povinní pravidelne kontrolovať Internetovú stránku a vedome posudzovať každý prvok obsahu, jeho priraditeľnosť spoločnosti Fidia a všetky aktualizácie Internetovej stránky. 

Používatelia berú na vedomie, že za prístup k Internetovej stránke, jej prezeranie a používanie informácií tvoriacich obsah nesú výhradnú zodpovednosť. 

Spoločnosť Fidia ani žiadna tretia strana, ktorá sa podieľala na tvorbe, výrobe a zverejnení tejto Internetovej stránky alebo iných internetových stránok, na ktoré sa odkazuje, nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, náhodné, následné alebo nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku prístupu, používania alebo nepoužívania tejto Internetovej stránky alebo iných internetových stránok, na ktoré sa odkazuje.  

Internetovú stránku a jej obsah si môžu prezerať len osoby primeraného veku v súlade s príslušnými platnými miestnymi právnymi predpismi. Žiadosti osôb mladších ako tento vek sa v žiadnom prípade nebudú brať do úvahy ani sa na ne nebude žiadnym spôsobom reagovať. 

4. Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Fidia za kybernetickú bezpečnosť Internetovej stránky

Spoločnosť Fidia nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené vírusmi, spywarom alebo inými škodlivými programami, ktoré nie sú detekované a deaktivované bezpečnostným softvérom Internetovej stránky, alebo v dôsledku prístupu na Internetovú stránku alebo jej prezerania, sťahovania materiálov, dát, textov, obrázkov alebo video či audio obsahu z Internetovej stránky alebo používania akejkoľvek časti obsahu Internetovej stránky. Spoločnosť Fidia si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť alebo pozastaviť prevádzku Internetovej stránky bez toho, aby za to niesla akúkoľvek zodpovednosť, či už je prerušenie alebo pozastavenie výsledkom konania alebo opomenutia spoločnosti Fidia alebo tretích strán. 

5. Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Fidia za interné a externé odkazy. Opt-in

Spoločnosť Fidia si vyhradzuje právo umiestniť na Internetovú stránku odkazy (ďalej len „odkazy“), a to nielen v priestore určenom verejnosti, ale aj v priestore s obmedzeným prístupom, ktoré presmerovávajú používateľov na iné miesta Internetovej stránky (ďalej len „interné odkazy“), prípadne na internetové stránky iných spoločností skupiny Fidia (aj tieto odkazy sa na účely týchto podmienok považujú za interné odkazy), alebo aj na internetové stránky tretích strán (ďalej len „externé odkazy“), ktorých obsah považuje Fidia podľa svojho uváženia pre používateľov za zaujímavý.  

Pokiaľ ide o interné odkazy, pravidlá spoločnosti Fidia zakazujú komunikáciu obsahu samotnou spoločnosťou Fidia prostredníctvom počítačových programov, ktoré sa môžu aktivovať počas prehliadania Internetovej stránky bez súhlasu používateľov, ak je to nevyhnutné podľa príslušných platných právnych predpisov.  

Pokiaľ ide o externé odkazy, pravidlá komunikácie spoločnosti Fidia zakazujú vkladať na Internetovú stránku odkazy na vedľajšie stránky internetových stránok tretích strán, ktoré nie sú domovskými stránkami (ďalej len „hlboké odkazy“), pretože obsah uverejnený na týchto vedľajších stránkach je majetkom vlastníkov internetových stránok, na ktoré sa odkazuje. Externé odkazy sa používateľom Internetovej stránky poskytujú len pre ich pohodlie. Spoločnosť Fidia nemôže kontrolovať, čo obsahujú externé odkazy. V dôsledku toho sa spoločnosť Fidia výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti súvisiacej akýmkoľvek spôsobom s obsahom zverejneným na daných internetových stránkach a s kybernetickou bezpečnosťou ich prezerania. Používatelia berú na vedomie, že spoločnosť Fidia v žiadnom prípade nezodpovedá za dostupnosť ani obsah internetových stránok, na ktoré externé odkazy odkazujú, ani nenesie priamu či nepriamu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku používania obsahu poskytovaného týmito internetovými stránkami. Používatelia pristupujú k týmto internetovým stránkam na vlastné nebezpečenstvo, a preto pri prístupe k nim berú na vedomie, že to robia z vlastnej vôle a na vlastnú zodpovednosť. Prezeranie internetových stránok prepojených s Internetovou stránkou prostredníctvom externých odkazov podlieha pravidlám stanoveným ich príslušnými vlastníkmi. Spoločnosť Fidia výslovne upozorňuje používateľov, že aktiváciou externých odkazov prerušujú prehliadanie Internetovej stránky na základe vlastného slobodného rozhodnutia a bez akýchkoľvek obmedzení.  

6. Autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva na obsah a informácie tretích strán

Bez zvláštneho a výslovného písomného vyhlásenia spoločnosti Fidia je obsah zverejnený na Internetovej stránke chránený, čo sa týka jeho použitia, reprodukcie a úplného alebo čiastočného šírenia, právami duševného vlastníctva (patenty, registrované a/alebo faktické ochranné známky, autorské práva a práva súvisiace, okrem iného vrátane práv na softvér, zdrojový kód, objektový kód, grafické rozhranie, API a databázy a ďalších podobných práv), ktoré prislúchajú výhradne spoločnostiam skupiny Fidia. Registrované a neregistrované ochranné známky, rozlišovacie znaky, logá a názvy spoločností zobrazené na Internetovej stránke sú výlučným vlastníctvom spoločností skupiny Fidia a/alebo sú licencované spoločnosťami skupiny Fidia a používatelia ich nesmú používať a/alebo využívať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločností skupiny Fidia. Používatelia môžu obsah používať len v súlade s platnými právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami, a preto bez výslovného súhlasu uvedených spoločností sa obsah nesmie kopírovať, reprodukovať, šíriť, preposielať a/alebo prenášať, a to ani čiastočne, žiadnym spôsobom, na žiadnom médiu ani žiadnymi prostriedkami. Spoločnosť Fidia výslovne upozorňuje používateľov, že akákoľvek reprodukcia, aj čiastočná, obsahu Internetovej stránky na iných internetových stránkach alebo serveroch bude stíhaná v súlade s občianskym a trestným právom. Používateľom Internetovej stránky sa neudeľuje žiadne právo na hospodárske využívanie obsahu patriaceho spoločnostiam skupiny Fidia alebo dát, informácií a materiálov tretích strán uvedených na Internetovej stránke, a to ani s odkazom na ochranné známky, patenty, technológie, výrobky alebo postupy, ani na žiadne iné práva duševného vlastníctva spoločností skupiny Fidia alebo tretích strán uvedené na Internetovej stránke. Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé obsahy na základe konkrétnych vyhlásení uvedených na Internetovej stránke, udeľujú uvedené spoločnosti používateľom licenciu na prezeranie, sťahovanie a tlač obsahu výlučne na osobnú potrebu. Používatelia však nesmú zo stiahnutého alebo vytlačeného obsahu odstrániť žiadny odkaz na práva duševného vlastníctva spoločností skupiny k takému obsahu. Oddeľovanie častí alebo úsekov obsahu tejto Internetovej stránky a/alebo ich reprodukcia na internetových stránkach prevádzkovaných tretími stranami, ktoré nie sú súčasťou spoločností skupiny Fidia, je zakázané. Takisto je zakázané používať obsah tejto Internetovej stránky na účely, ktoré nemajú výlučne osobný charakter, bez výslovného súhlasu uvedených spoločností. Používatelia sa zaväzujú, že spoločnosti skupiny Fidia zbavia všetkých nárokov, škôd, zodpovednosti, súdnych konaní a akýchkoľvek iných negatívnych dôsledkov vyplývajúcich z porušenia právnych predpisov týkajúcich sa práv tretích strán, ako sú okrem iného autorské práva a práva s nimi súvisiace, ochranné známky, patenty, práva duševného a priemyselného vlastníctva, nekalá súťaž a ohováranie, za ktoré sú Používatelia zodpovední pri prezeraní Internetovej stránky a používaní obsahu. Spoločnosti skupiny Fidia neprijímajú žiadnu záruku ani zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv tretích strán vyplývajúce z akéhokoľvek použitia obsahu Internetovej stránky používateľmi, ktoré je nezákonné, v rozpore s podmienkami alebo inak nevhodné. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá ochrany dôvernosti osobných údajov používateľov a akékoľvek protichodné opatrenia, budú všetky informácie a materiály, informácie a materiály zaslané alebo zverejnené na Internetovej stránke používateľmi prostredníctvom e-mailu alebo akýmkoľvek iným spôsobom považovať spoločnosti skupiny Fidia za nedôverné informácie, ktoré nie sú chránené služobným ani priemyselným tajomstvom ani žiadnym záväzkom zákonného alebo zmluvného tajomstva, ak uvedené spoločnosti skupiny Fidia neurčia inak. Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek právny zákaz alebo konkrétna dohoda následne uzavretá medzi spoločnosťami skupiny Fidia a používateľmi, s operáciami odosielania a/alebo poskytovania na Internetovú stránku používatelia udeľujú a spoločnosti skupiny Fidia získavajú všetky práva a tituly vrátane všetkých práv duševného vlastníctva ku všetkým dátam, informáciám, obsahu a materiálom posielaným alebo odovzdávaným na Internetovú stránku, so všetkými širšími právami na používanie a využívanie spoločnosťami skupiny Fidia, vrátane, ale nielen, reprodukcie, prenosu, zverejnenia, aj v telematickej forme a zasielania alebo poskytovania pracovníkom spoločností skupiny Fidia a/alebo tretím stranám. Používatelia zároveň berú na vedomie všetky práva spoločností skupiny Fidia na používanie a ekonomické využívanie akýchkoľvek informácií, dát, nápadov, konceptov, know-how alebo technických riešení obsiahnutých v komunikácii získanej prostredníctvom Internetovej stránky na akýkoľvek účel vrátane, nie však výhradne, vývoja, výroby, propagácie a marketingu produktov a/alebo služieb založených na týchto informáciách. 

7. Záverečné ustanovenia

Ak by sa niektoré ustanovenie obsiahnuté v tomto dokumente považovalo za ničotné, neplatné alebo neúčinné, pretože je v rozpore s určitými platnými kogentnými právnymi predpismi, bude sa toto ustanovenie vykladať a uplatňovať v tom zmysle, že je v súlade s takou záväznou právnou úpravou a zároveň sa čo najmenej odchyľuje od spoločného zámeru strán, ako je vyjadrené v texte neuplatneného ustanovenia. Ak to nie je možné, dané ustanovenie sa úplne alebo čiastočne neuplatní v prospech záväzných právnych predpisov, ktoré sa na daný prípad vzťahujú. Zrušenie platnosti jedného alebo viacerých ustanovení tohto dokumentu neznamená zrušenie platnosti ostatných ustanovení. Prístupom na Internetovú stránku používatelia berú na vedomie, že pre všetky spory, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s prístupom a prezeraním akejkoľvek stránky a/alebo oblasti Internetovej stránky a/alebo používaním v akejkoľvek forme obsahu na nej zverejneného a/alebo s výkladom a uplatňovaním zmluvných podmienok, akceptujú výlučne použitie hmotného a procesného práva Slovenskej republiky, pričom sa volí výlučne miestna príslušnosť súdov v Bratislave bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia miestnych právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, ak sú použiteľné. Používatelia uznávajú tlačenú verziu tohto dokumentu a akúkoľvek komunikáciu pochádzajúcu od spoločnosti Fidia a prenášanú elektronicky alebo zverejnenú na Internetovej stránke ako prípustný písomný dôkaz podľa príslušných právnych predpisov v akomkoľvek súdnom alebo správnom konaní. Spoločnosť Fidia si vyhradzuje výhradné právo na vlastníctvo a výkon všetkých práv, ktoré nie sú výslovne priznané používateľom na základe podmienok uvedených v tomto dokumente.

Cieľom komunikačnej politiky spoločnosti Fidia je poskytovať používateľom čoraz účinnejšie nástroje na zabezpečenie transparentnosti spoločnosti.  

Preto vás vyzývame, aby ste pravidelne kontrolovali túto stránku a sledovali prípadné aktualizácie. 

Tento dokument bol uverejnený dňa: 15.12.2023 

Predchádzajúce aktualizácie: 1. 1. 2023