Skip to content
back
back
back
back
back

Naša kultúra

Hodnoty spoločnosti Fidia každodenne podporujú náš rozvoj.
Účinný kruh

Naše hodnoty sú jadrom identity našej spoločnosti. Inšpirujú naše zásady a podporujú vzorce správania, ktoré charakterizujú prácu nášho tímu, v rámci účinného kruhu, kde sa všetky prvky navzájom posilňujú a získavajú na relevantnosti.

Pracovníci spoločnosti FIDIA identifikovali naše hodnoty tým, že zdôraznili to, čo najlepšie reprezentuje našu firemnú kultúru, spolu s hlavnými zásadami a vzorcami správania, ktoré každodenne zdokonaľujeme na našich pracoviskách po celom svete.

Naše hodnoty

Naše hodnoty odrážajú to, kým sme a čím sa chceme stať. Predstavujú základný kameň našej identity a nášho prístupu vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným stranám.

Navzájom sa počúvame, informujeme a spolupracujeme v záujme zachovania dobrých vzťahov a riešení všetkých situácií.

Jednoduchosť vo vzájomných väzbách (vertikálne aj horizontálne) a v praxi, podpora odvahy na inovácie.

Poskytovanie pomoci a žiadanie o ňu, podpora dôvery a pozitívnych emócií, aby spoločnosť Fidia prechádzala sústavným procesom regenerácie a bola príťažlivá.

Podpora zodpovednosti, autonómie, rastu a hrdosti u jednotlivých pracovníkov aj celých tímov spoločnosti Fidia.

Naše zásady

Sú hnacou silou, ktorou sa každodenne riadime a inšpirujeme. Pripomínajú nám dôležitosť spoločnej práce na spoločnom poslaní. Naši vedúci pracovníci sú vysoko kvalifikovaní a dokážu pracovať na osobnom rozvoji, rozvoji svojich tímov a spoločnosti Fidia pre všeobecné dobro všetkých odborníkov pôsobiacich v našej spoločnosti. Zameriavajú sa na dosahovanie kvality vo všetkých oblastiach a sú presvedčení o tom, že musíte nápady nielen mať, ale sa o ne aj deliť, aby sa stali skutočnosťou. Naše zásady sú kombináciou našich odborných znalostí a spôsobu, akým sa každodenne staráme o náš tím.

Naše kompetencie

Každý deň na každej úrovni a v každom malom detaile sme tým, čo každý z nás robí. Pretože odhodlanie a integrita sa merajú konkrétnymi krokmi, a to najmä zásadami spoločnosti Fidia, ktorými je vízia, otvorenosť, vedenie a zodpovednosť.
Vision
Openness
Leadership
Accountability.

Vision

Našu dlhodobú víziu zjednocujeme na základe využitia terajšieho vývoja a prijímania rozhodnutí smerujúcich k jej realizácii.
Vždy identifikujeme hlavné zainteresované strany, ktoré treba zapojiť a s ktorými je nevyhnutné komunikovať.
Vývoj situácie hodnotíme a analyzujeme v širších súvislostiach.
Predvídame vplyv jednotlivých krokov a rozhodnutí na naše podnikanie.
Vypracúvame viac scenárov s cieľom predvídať zmeny a zaistiť rýchlu reakciu na ne.

Openness

Mentálna
Všímame si nové trendy, príležitosti a hrozby.
Na všetko sa pozeráme z rôznych perspektív.
Vzťahová
Počúvame nápady, návrhy a otázky aj od laikov.
Osvojujeme si konanie podporujúce spoluprácu a vyhýbame sa tým, ktorí jej bránia.
Metodologická
Skúmame rôzne spôsoby realizácie a zdokonaľujeme svoje pracovné postupy.

Leadership

Šírime firemné pokyny a hodnoty.
Vytvárame riešenia a ostatných podnecujeme, aby robili to isté.
Poskytujeme a vyžadujeme jasnú spätnú väzbu k vlastnému konaniu aj ku konaniu ostatných.
V rámci vzťahu založeného na dôvere rozvíjame u seba aj ostatných samostatnosť a sebadisciplínu.
Uschopňujeme a podporujeme ostatných, aby dosiahli maximum svojej výkonnosti.

Accountability

Poznáme širšie súvislosti, v ktorých spoločnosť pôsobí, so všetkými kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi premennými.
Hodnotíme náklady a ziskovosť súvisiace s každým naším krokom a rozhodnutím.
Zavádzame koncepcie na sledovanie a meranie nových trendov a realizácie opatrení.
Snažíme sa vytvárať hodnoty a náklady vnímame ako investíciu.
Vždy podporujeme najjednoduchší, najrýchlejší a najúčinnejší spôsob.