Skip to content
back
back
back
back
back

Naša kultúra

Hodnoty spoločnosti Fidia každodenne podporujú náš rozvoj.
Účinný kruh

Naše hodnoty sú základom firemnej identity, pretože tým, že inšpirujú naše princípy, oživujú zručnosti, ktoré sa zhmotňujú v každodennom konaní vízie, otvorenosti, vedenia a zodpovednosti (Vision, Openness, Leadership a Accountability – VOLA), a ktoré charakterizujú prácu všetkých našich tímov.

Jedná sa o cnostný kruh, v ktorom každý prvok prispieva k posilňovaniu a aktuálnosti ostatných. Kvôli tomu pokračujeme v podpore rozvoja našich spolupracovníkov prostredníctvom početných projektov pre odborný a osobný rast.

Pracovníci spoločnosti FIDIA identifikovali naše hodnoty tým, že zdôraznili to, čo najlepšie reprezentuje našu firemnú kultúru, spolu s hlavnými zásadami a vzorcami správania, ktoré každodenne zdokonaľujeme na našich pracoviskách po celom svete.

Naše zásady

Sú hnacou silou, ktorou sa každodenne riadime a inšpirujeme. Pripomínajú nám dôležitosť spoločnej práce na spoločnom poslaní. Naši vedúci pracovníci sú vysoko kvalifikovaní a dokážu pracovať na osobnom rozvoji, rozvoji svojich tímov a spoločnosti Fidia pre všeobecné dobro všetkých odborníkov pôsobiacich v našej spoločnosti. Zameriavajú sa na dosahovanie kvality vo všetkých oblastiach a sú presvedčení o tom, že musíte nápady nielen mať, ale sa o ne aj deliť, aby sa stali skutočnosťou. Naše zásady sú kombináciou našich odborných znalostí a spôsobu, akým sa každodenne staráme o náš tím.

Naše hodnoty

Naše hodnoty odrážajú to, kým sme a čím sa chceme stať. Predstavujú základný kameň našej identity a nášho prístupu vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným stranám.

Navzájom sa počúvame, informujeme a spolupracujeme v záujme zachovania dobrých vzťahov a riešení všetkých situácií.

Jednoduchosť vo vzájomných väzbách (vertikálne aj horizontálne) a v praxi, podpora odvahy na inovácie.

Poskytovanie pomoci a žiadanie o ňu, podpora dôvery a pozitívnych emócií, aby spoločnosť Fidia prechádzala sústavným procesom regenerácie a bola príťažlivá.

Podpora zodpovednosti, autonómie, rastu a hrdosti u jednotlivých pracovníkov aj celých tímov spoločnosti Fidia.

Diversity, Equity and Inclusion

Veríme v dôležitosť presadzovania individuality a neustále ju podporujeme cestou vydláždenou projektami vzdelávania a rozvoja, s rovnakými príležitosťami pre všetkých.

Rozvíjať sa so spoločnosťou Fidia

Podporujeme našich ľudí pri ich raste, ktorý je tiež náš. Pokračujeme v tom podporovaním vzdelávania a odborného rozvoja prostredníctvom projektov, inšpirovaných modernou, pevnou a zdieľanou firemnou kultúrou, ktorá je založená na načúvaní všetkých ľudí a na zlepšovaní ich zručností a rozmanitosti.
OBJAVTE NAŠE PROJEKTY

Fidia Learning Lab

Aktivita pre rozvoj

OBJAVTE NAŠE PROJEKTY

Naše kompetencie

Každý deň na každej úrovni a v každom malom detaile sme tým, čo každý z nás robí. Pretože odhodlanie a integrita sa merajú konkrétnymi krokmi, a to najmä zásadami spoločnosti Fidia, ktorými je vízia, otvorenosť, vedenie a zodpovednosť.
Vision
Openness
Leadership
Accountability.

Vision

Našu dlhodobú víziu zjednocujeme na základe využitia terajšieho vývoja a prijímania rozhodnutí smerujúcich k jej realizácii.
Vždy identifikujeme hlavné zainteresované strany, ktoré treba zapojiť a s ktorými je nevyhnutné komunikovať.
Vývoj situácie hodnotíme a analyzujeme v širších súvislostiach.
Predvídame vplyv jednotlivých krokov a rozhodnutí na naše podnikanie.
Vypracúvame viac scenárov s cieľom predvídať zmeny a zaistiť rýchlu reakciu na ne.

Openness

Mentálna
Všímame si nové trendy, príležitosti a hrozby.
Na všetko sa pozeráme z rôznych perspektív.
Vzťahová
Počúvame nápady, návrhy a otázky aj od laikov.
Osvojujeme si konanie podporujúce spoluprácu a vyhýbame sa tým, ktorí jej bránia.
Metodologická
Skúmame rôzne spôsoby realizácie a zdokonaľujeme svoje pracovné postupy.

Leadership

Šírime firemné pokyny a hodnoty.
Vytvárame riešenia a ostatných podnecujeme, aby robili to isté.
Poskytujeme a vyžadujeme jasnú spätnú väzbu k vlastnému konaniu aj ku konaniu ostatných.
V rámci vzťahu založeného na dôvere rozvíjame u seba aj ostatných samostatnosť a sebadisciplínu.
Uschopňujeme a podporujeme ostatných, aby dosiahli maximum svojej výkonnosti.

Accountability

Poznáme širšie súvislosti, v ktorých spoločnosť pôsobí, so všetkými kvalitatívnymi aj kvantitatívnymi premennými.
Hodnotíme náklady a ziskovosť súvisiace s každým naším krokom a rozhodnutím.
Zavádzame koncepcie na sledovanie a meranie nových trendov a realizácie opatrení.
Snažíme sa vytvárať hodnoty a náklady vnímame ako investíciu.
Vždy podporujeme najjednoduchší, najrýchlejší a najúčinnejší spôsob.