Skip to content
back
back
back
back
back

Zásady používania súborov Cookies

Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov uvedeným v týchto zásadách poskytovaných podľa čl. 13 európskeho nariadenia 2016/679 (GDPR) je spoločnosť Fidia Pharma Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, Krajinská 87, PSČ 821 06, Slovenská republika. 

So žiadosťou o informácie a vysvetlenie alebo uplatnenie práv sa môžete obrátiť na úradníka pre ochranu osobných údajov (ďalej len „DPO“) týmito spôsobmi: e-mailom na adresu dpo@fidiapharma.sk alebo bežnou poštou na adresu: Fidia Pharma Slovakia s.r.o., Krajinská 87, Bratislava, Slovenská republika, do rúk úradníka pre ochranu osobných údajov.  

Účely, právne základy, čas spracovania a príjemcovia údajov

Všeobecné informácie o cookies a ďalších nástrojoch na sledovanie

Cookies sú malé textové reťazce, ktoré internetové stránky navštívené používateľmi odosielajú do ich koncových zariadení, kde sa zvyčajne ukladajú v prehliadačoch. Príkladom koncových zariadení sú počítače alebo smartfóny, zatiaľ čo prehliadač je softvér na prístup k internetovým stránkam, ako je Firefox, Safari alebo Google Chrome. 

Cookies môžu plniť veľa dôležitých funkcií vrátane monitorovania relácií, ukladania informácií o konkrétnych konfiguráciách používateľov pristupujúcich k serverom, uľahčenia používania online obsahu atď. Môžu sa napríklad používať na sledovanie položiek v online nákupnom košíku alebo informácií použitých na vyplnenie elektronického formulára. 

Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sa môžu použiť aj na vytvorenie profilu preferencií vyjadrených používateľmi počas prehliadania, napr. na účel prispôsobenia obchodných propagačných správ. 

Existujú aj ďalšie nástroje, ktorými sa dajú dosiahnuť podobné výsledky, takzvané „pasívne“ prostriedky (na rozdiel od cookies, ktoré sa považujú za „aktívne“ prostriedky) založené na čítaní informácií, ktoré sa už nachádzajú v koncovom zariadení používateľa, ako je napríklad používaný prehliadač alebo identifikačný kód koncového zariadenia nazývaný „adresa MAC“; niekedy sa označujú aj ako „odtlačok zariadenia“. 

V týchto zásadách budeme vždy používať termín „cookies“, pod ktorým sa rozumejú všetky nástroje uvedené vyššie. 

Podľa platných právnych predpisov o súboroch cookie, všeobecného európskeho nariadenia 2016/679 (GDPR), sa súhlas nevyžaduje v prípade „technických“ cookies, t. j. tých, ktoré sú technicky nevyhnutné na uskutočnenie prenosu komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo na zabezpečenie funkcie výslovne požadovanej používateľom. Na druhej strane sa súhlas vyžaduje v prípade cookies, ktoré umožňujú vysledovať konkrétne akcie alebo opakujúce sa vzorce správania ku konkrétnym identifikovaným alebo identifikovateľným osobám, napríklad na to, aby bolo možné upraviť poskytovanie služby nad rámec toho, čo je nevyhnutné na poskytovanie samotnej služby, alebo na zasielanie cielených reklamných správ. 

Okrem toho sa v súvislosti s cookies rozlišujú aj vlastné cookies, ktoré spravuje priamo prevádzkovateľ internetových stránok, t. j. prevádzkovateľ osobných údajov, z ktorých sa aktivujú, a takzvané cookies „tretích strán“, ktoré sa síce nachádzajú na internetových stránkach prevádzkovateľa, ale spravujú ich iné strany ako tento prevádzkovateľ. 

Na našej internetovej stránke je možné získať všetky podrobné informácie a rozhodnúť sa, či udeliť súhlas, ak to vyžadujú právne predpisy o cookies, prostredníctvom informačného banera, ktorý sa používateľom zobrazí pri prvom vstupe na internetovú stránku a ktorý môžu znovu otvoriť toľkokrát, koľkokrát si želajú, kliknutím na odkaz/ikonu v spodnej časti internetovej stránky, aby doň mohli kedykoľvek znovu nahliadnuť a zmeniť svoje pôvodné rozhodnutie týkajúce sa cookies. Podrobné informácie zahŕňajú: názov cookies, konkrétne sledované účely, obdobie uchovávania, príjemcov, t. j. tretie strany, ktoré môžu mať prístup k informáciám zhromaždeným pomocou „aktívnych“ aj „pasívnych“ cookies. 

Ďalej uvádzame všeobecné vysvetlenie cookies na našej internetovej stránke a ďalšie informácie podľa čl. 13 GDPR. 

Technické cookies používané touto internetovou stránkou

Technické cookies môžu slúžiť na tieto účely:  
– overovanie, validácia a ukladanie špecifických technických informácií; 
– ukladanie preferencií a optimalizácia funkcií internetovej stránky. 

Technické cookies zahŕňajú funkčné cookies, ktoré sa používajú na poskytovanie služby požadovanej používateľmi internetových stránok, napríklad na to, aby bolo možné kúpiť produkt online a následne ho vložiť do virtuálneho nákupného košíka: nezabudnite, že nevyžadujú súhlas používateľa a sú vždy aktívne, pretože v prípade ich vypnutia by sa pre používateľa stalo prechádzanie obsahu internetových stránok a interakcia s ním zložité, ak nie nemožné. 

Zoznam technických cookies vrátane funkčných cookies používaných našou internetovou stránkou, a to ako „aktívnych“, tak „pasívnych“, nájdete v baneri, ktorý si používatelia mohli prezrieť pri svojej prvej návšteve tejto internetovej stránky a ku ktorému sa môžu vždy znovu dostať kliknutím na odkaz/ikonu v dolnej časti internetovej stránky. 

Analytické cookies používané touto internetovou stránkou

Cookies sa môžu používať aj na vyhodnotenie účinnosti služby poskytovanej prostredníctvom internetových stránok, na navrhovanie/aktualizáciu samotných internetových stránok alebo meranie „návštevnosti“, t. j. počtu návštevníkov, a to aj podľa zemepisnej oblasti, času pripojenia alebo iných charakteristík. 

Tieto typy cookies (vždy vrátane „aktívnych“ aj „pasívnych“) možno klasifikovať ako technické cookies, ktoré si nevyžadujú súhlas používateľa za predpokladu prijatia techniky minimalizácie údajov, ktoré výrazne znižujú možnosť identifikácie jednotlivcov z veľkého množstva, keď ich používajú tretie strany. Tieto techniky zahŕňajú maskovanie príslušnej časti IP adresy pripojenej k používateľskému terminálu, ktorý prezerá internetové stránky. 

Na našej internetovej stránke je použitie týchto cookies obmedzené výhradne na vytváranie súhrnných štatistík, ktoré neumožňujú sledovanie prezerania stránok osôb používajúcich rôzne aplikácie alebo prezerania rôznych internetových stránok. 

Tretie strany, ktoré poskytujú našej internetovej stránke tento typ analytických cookies, sú navyše zmluvne viazané nekombinovať údaje, aj keď sú takto minimalizované, s iným spracovaním na vlastné účely ani ich poskytovať iným tretím stranám. 

Zoznam analytických cookies, ktoré naša internetová stránka používa a ktoré si nevyžadujú súhlas, pretože sú podobné technickým cookies, a to nielen „aktívnym“, ale aj „pasívnym“, nájdete v baneri, ktorý si používatelia mohli prezrieť pri prvej návšteve tejto internetovej stránky a ku ktorému sa môžu vždy znovu dostať kliknutím na odkaz/ikonu v dolnej časti internetovej stránky. 

Profilovacie cookies používané touto internetovou stránkou

Profilovacie cookies umožňujú analyzovať voľby, ktoré používatelia urobili pri používaní internetových stránok, napríklad ktoré stránky si zobrazili, o ktoré produkty prejavili záujem (napr. produkt vložený do „nákupného košíka“, ale potom nekúpený), aby bolo možné týmto používateľom poskytovať cielenú reklamu, merať účinnosť reklamnej informácie alebo prispôsobiť typ a spôsob služieb poskytovaných prostredníctvom internetových stránok správaniu používateľov pri predchádzajúcich návštevách internetových stránok. 

Tieto typy cookies si vyžadujú predchádzajúci súhlas používateľov, a preto baner, ktorý sa používateľom zobrazí pri ich prvej návšteve tejto internetovej stránky a ktorý je vždy znovu prístupný kliknutím na odkaz/ikonu v spodnej časti internetovej stránky, obsahuje postupy pre jeho poskytnutie alebo neposkytnutie, a to selektívne pre každý typ súboru cookies v zozname a zároveň v členení podľa tretích strán. Používatelia môžu tiež „neurobiť žiadnu voľbu“ alebo výslovne uviesť, že odmietajú súhlas so všetkými profilovacími cookies. V takom prípade sa tieto cookies neaktivujú a používatelia budú môcť aj naďalej pristupovať k rôznym funkciám našej internetovej stránky a využívať ich. Tieto cookies môžu zahŕňať analytické cookies, ktoré sa však nepoužívajú súhrnne na štatistické účely, ako je opísané v predchádzajúcom oddiele, ale ako profilovacie cookies, ktoré umožňujú identifikovať jednotlivcov v množine, preto je v tomto prípade nevyhnutný predchádzajúci súhlas. 

Opätovné zobrazenie banera

Pri prvej návšteve internetovej stránky sa používateľom zobrazí baner, ktorý poskytuje podrobné informácie a postupy na vyjadrenie súhlasu alebo iné postupy, ktoré sú k dispozícii v prípadoch, v ktorých si to vyžaduje zákon, selektívne alebo v dávkovom režime. Používatelia môžu vždy následne znovu vstúpiť do banera kliknutím na odkaz/ikonu v spodnej časti internetovej stránky, aby mohli skontrolovať a prípadne zmeniť svoje voľby týkajúce sa súhlasov. 

Baner sa navyše opakovane zobrazuje používateľom pri vstupe na našu internetovú stránku v jednom z nasledujúcich prípadov: 
– jedna alebo viacero podmienok spracovania sa výrazne zmení, a preto sa baner musí zobraziť tak, aby poskytoval aktualizované informácie, napríklad z dôvodu zmeny tretích strán; 
– nie je možné, aby sme si ako správca internetovej stránky boli vedomí skutočnosti, že sa cookies aktivovali už predtým, pretože sa používatelia napríklad následne rozhodli vymazať všetky cookies legitímne nainštalované na ich koncovom zariadení pomocou špecifických funkcií, ktoré sú k dispozícii prehliadačom (pozri nižšie), takže nie je možné, aby sme vedeli, či takí používatelia predtým navštívili našu internetovú stránku, alebo nie; 
– uplynulo viac ako 6 mesiacov od predchádzajúceho zobrazenia banera používateľmi, ktorí neudelili súhlas. 

Zakázanie/odstránenie cookies prostredníctvom prehliadača

Nastavenie prehliadača, ktorý používatelia používajú na prezeranie internetu, umožňuje nielen vymazanie, ale aj zabránenie inštalácii cookies na ich koncovom zariadení (smartfón, osobný počítač). 

Nižšie je uvedený zoznam internetových stránok najobľúbenejších prehliadačov, v ktorom sa dajú nájsť konkrétne pokyny na zakázanie/odstránenie cookies na úrovni prehliadača: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
Google Chrome: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs&gl=it#managing-cookies  
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies  
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265  


Prenos údajov mimo EÚ

Dotknuté osobné údaje sa obyčajne spracúvajú vo vnútroštátnom kontexte. Ak je nevyhnutné preniesť údaje do krajiny mimo Európskej únie, budeme postupovať v súlade s ustanoveniami článkov 44 až 49 GDPR.  


Uplatňovanie práv na ochranu súkromia

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť správy cookies a súvisiacich súhlasov/odvolaní, ako je opísané v predchádzajúcich odsekoch, majú používatelia ako dotknuté osoby právo požiadať našu spoločnosť ako prevádzkovateľa osobných údajov o prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracovania, ktoré sa ich týka, alebo vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 15 a nasledujúce GDPR), a to v závislosti od konkrétneho prípadu súvisiaceho so žiadosťou, ktorú plánujú podať a ktorá by mali poslať e-mailom na kontaktné údaje uvedené na začiatku týchto zásad. 

Dotknuté osoby majú tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, prípadne podľa článku 77 GDPR. 

Tento dokument bol uverejnený dňa: 15.12.2023 

Predchádzajúce aktualizácie: 1. 11. 2022