Skip to content
back
back
back
back
back

Ako pracujeme

Našich 13 oddelení pracuje synergicky na dosahovanie cieľov spoločnosti od výskumu a vývoja cez výrobu až po komunikáciu. Vďaka tomu sme plne integrovanou spoločnosťou a ponúkame stimulujúce prostredie na prácu aj osobný rozvoj.
Získajte viac informácií o súčasných voľných pracovných miestach

Čo je náplňou vašej práce?

Koordinujem klinický rozvoj s pochopením projektových potrieb a rozvojom inovatívnych riešení pre pridelenú organizačnú jednotku.

Ako vyzerá váš typický pracovný deň?

Môj typický pracovný deň obyčajne zahŕňa tvorbu klinických protokolov, poskytovanie strategických a taktických vstupov pre návrh a realizáciu; prípravu a prezentáciu plánov študijných projektov; identifikáciu potenciálnych dodávateľov hodnotení; dohadovanie zmlúv v spolupráci s finančným a právnym oddelením; prípravu/preskúmanie všetkých podkladov pre študijnú dokumentáciu požadovanú pre klinické hodnotenia; plánovanie, monitorovanie a hlásenie náboru pacientov; koordináciu výroby, spoluprácu so študijnými tímami jednotlivých oddelení; riadenie všetkých zdrojov a činností dodávateľov tak, aby sa štúdie vykonávali v súlade s protokolom, harmonogramom a rozpočtom; účasť na regulačných auditoch na mieste; prípravu klinických častí žiadostí predkladaných regulačným orgánom a účasť na stretnutiach skúšajúcich a ďalších súvisiacich akciách.

Získajte viac informácií o súčasných voľných pracovných miestach
Získajte viac informácií o súčasných voľných pracovných miestach

Čo je náplňou vašej práce?

Spolupracujem na plánovaní a definovaní úloh pre firemné projekty, ktoré mi boli pridelené, pričom kontrolujem, či každá z rôznych fáz projektu spĺňa požiadavky príslušných pokynov a predpisov. Vyžaduje si to ako efektívnu spoluprácu s dodávateľmi a ostatnými oddeleniami spoločnosti, tak aj pravidelné štúdium príslušných predpisov a pokynov. Mojou úlohou je vydávanie a správa dokumentácie systému kvality: validačných projektových plánov, kontrolných zmenových dokumentov, kvalifikačných a validačných dokumentov a dokumentov na analýzu/riadenie rizík a postupov.

Ako vyzerá váš typický pracovný deň?

Plním zadané projektové úlohy, ktoré zahŕňajú predovšetkým písanie a korektúru dokumentov v rámci systému kvality.
Takmer každý deň sa zúčastňujem na pravidelných a špecifických stretnutiach s internými oddeleniami spoločnosti, dodávateľmi alebo klientmi s cieľom definovať projektové úlohy, príp. skontrolovať dosiahnutý pokrok.
Čo sa týka projektov, ktoré riešim, medzi interné oddelenia spoločnosti, s ktorými spolupracujem najviac, patrí Project Management Office a oddelenie Engineering, Production a Quality Control. Podnikám pracovné cesty po Taliansku aj v zahraničí.

Získajte viac informácií o súčasných voľných pracovných miestach
Získajte viac informácií o súčasných voľných pracovných miestach

Čo je náplňou vašej práce?

Moja práca spočíva v poskytovaní servisu prvej úrovne pre všetky požiadavky v rámci IT, s ponúknutím najlepších riešení z hľadiska uskutočniteľnosti a času.
Spolupráca s kolegami je nevyhnutná pre profesionálny rast skupiny z technologického a IT hľadiska.

Ako vyzerá váš typický pracovný deň?

Počas môjho pracovného dňa plním rôzne úlohy: od základného technického servisu až po komunikáciu s kolegami a dodávateľmi. Požiadavky od používateľov sú spravované systémom vystavovania lístkov, monitorovania stavu a aktualizácie požiadaviek až po ich vyriešenie.
Dôležitá je aj príprava dokumentácie, návodov alebo často kladených otázok (FAQ), ktoré môžu pomôcť používateľom samostatne riešiť bežné problémy.
Moja práca mi umožňuje prísť do styku so všetkými firemnými funkciami, ktorým sa snažím poskytnúť čo najlepšiu technickú podporu.

Získajte viac informácií o súčasných voľných pracovných miestach

Communications

Máme na starosti definovanie, dohľad a propagáciu identity skupiny na celom svete, propagáciu jej hodnôt, úspechov a projektov definovaním inštitucionálnych komunikačných stratégií a plánovania, ich realizáciou a hodnotením na internetových a ostatných komunikačných kanáloch, styčných bodoch a prostredníctvom interných a externých zúčastnených strán.