Skip to content
back
back
back
back
back

Fidia Farmaceutici, rok 2022 v znamení rastu o 11 %: obrat 412 miliónov € 

Podnik
05/06/2023

Spoločnosť Fidia Farmaceutici uzatvorila účtovné obdobie 2022 v kladných číslach, s obratom 412 miliónov eur a potvrdzuje dvojciferný trend rastu (+11 % v porovnaní s rokom 2021) pre národný aj pre medzinárodný trh, s čistým ziskom z predaja výrobkov a služieb, rovnajúcim sa 404,3 miliónom eur.  

Taliansko sa potvrdilo ako hlavný trh s 52 % registrovaného obratu, rastom 12,6 % a s výsledkami prevyšujúcimi výsledky referenčných trhov – etické lieky, voľne predajné lieky (OTC/SOP, výživové doplnky). Konsolidované je vedúce postavenie na trhu kyseliny hyalurónovej pre osteoartikulárne infiltrácie (viac ako 24 miliónov eur).   

Aj v zahraničí je rast dvojciferný (+12,4 % s obratom rovnajúcim sa 193,6 miliónov), najmä vďaka krajinám oblasti MENA (oblasť Blízkeho východu a severnej Afriky) (+18,5 % v porovnaní s rokom 2021) a vďaka obchodnému modelu, ktorý integruje priamu prítomnosť na hlavných trhoch s partnerstvom prostredníctvom distribútorov. Nasledujú európske krajiny (+16,7 %) a americká pobočka, ktorá samotná zaregistrovala nárast obratu o 9 %.  

Konsolidovaný zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA) sa zvýšil o 2,1 % v porovnaní s rokom 2021 a dosiahol kvótu 77,1 miliónov eur, rovnajúcu sa 19 % prevádzkových príjmov; jedná sa o dôležitý výsledok dosiahnutý navzdory negatívnemu dopadu väčších nákladov na technické vybavenie, ťažkostiam pri získavaní materiálov pre výrobu a efektu súvisiacemu s rozšírením predpisu o vrátení peňazí pre zdravotnícke pomôcky.  

Prevádzkový zisk bol približne 51,7 miliónov eur, predstavujúci pokles o 4 % v dôsledku väčších odpisov zaúčtovaných v roku 2022 v súvislosti s dôležitou akvizíciou aktív (vykonaná v júni 2021) tvorenou výrobkami s obsahom kortikosteroidov. Čistý zisk sa potvrdil na hodnote 37,8 miliónov eur.  

Medzi terapeutickými oblasťami sa potvrdil pozitívny výkon oblasti Joint Care (+5,6 %) a výrazné zrýchlenie preukázali oblasti Eye Care (+14 %) a portfólio kortikosteroidních výrobkov (+19,9 %), ako výsledok operácií / dohôd / fúzií a akvizícií (M&A) posledných rokov.  

„Sme podnik, ktorý preukázal, že dokáže rásť na svetovej úrovni navzdory kritickým miestam a spomalení v zásobovaní a vo výrobe, súvisiacim s obdobím po pandémii a s konfliktom na Ukrajine – podotkol Carlo Pizzocaro, konateľ a prezident spoločnosti Fidia Farmaceutici – K pozitívnym výsledkom celkom iste prispeli niektoré význačné operácie, od uvedenia línie estetickej medicíny na trh v Španielsku po dokončenie akvizície obchodného startupu v Poľsku, piatom farmaceutickom trhu v Európe, po obchodnú dohodu s dôležitým brazílskym distribútorom, ktorá povedie k obchodovaniu s prvou skupinou našich výrobkov v krajine predstavujúcej najväčší farmaceutický trh Latinskej Ameriky.“  

S 26 miliónmi investícií (rovnajúcimi sa 6,5 % obratu) v priebehu roku 2022, ktoré predstavujú nárast o 15 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, Fidia tiež preukázala silnú podporu výskumu vo všetkých svojich oblastiach (objavy, predklinický vývoj, vývoj zloženia a klinický výskum).  

Z mnohých prebiehajúcich projektov výskumu a vývoja (R&S) je potrebné osobitne zvýrazniť Oncofid-P, terapiu karcinómu močového mechúra a mezoteliómukolagenázu na liečbu Dupuytrenovej kontraktúry a Peyronieho choroby, a novo vyvíjanú molekulu na liečbu reumatoidnej artritídy a osteoartritídy.  

Fidia zamestnávala k 31. decembru 2022 na globálnej úrovni 1 446 pracovníkov (+235 pracovníkov v porovnaní s rokom 2021), s rovnomerným rozdelením muži-ženy (52–48 %). 

tag