Skip to content
back
back
back
back
back

Fidia získava Certifikát pre rodovú rovnosť v Taliansku

Podnik
03/04/2024

Významný úspech, ktorý zdôrazňuje hodnotu cest, ktorú spoločnosť podnikla na podporu začlenenia, rovnosti a rozmanitosti.

Fidia Farmaceutici je prvou stredne veľkou talianskou nadnárodnou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá získala Národný certifikát pre rodovú rovnosť. Jedná sa o míľnik, ktorý potvrdzuje záväzok benátskej spoločnosti pri podpore pracovného prostredia, schopného valorizovať v rovnakej miere kompetencie všetkých jej zamestnancov.

Certifikát – vydaný orgánom Accredia podľa normy UNI-PDR 125:2022 – v podstate potvrdzuje, že Fidia prijala firemné zásady a postupy zamerané na zabezpečenie rovnakého zaobcházania a príležitostí pre mužov aj ženy, počínajúc výberom zamestnancov, cez vzdelávanie, až po odmeňovanie a odborný rozvoj. V súlade s nasmerovaním Národného plánu obnovy a odolnosti („PNRR“), ktorý definuje rodovú rovnosť ako jednu z hlavných priorít na tému sociálneho začlenenia.

V spoločnosti Fidia sú rovnaké príležitosti a začleňovanie konkrétnou realitou, čo potvrzujú aj čísla: z viac ako 1 600 spolupracovníkov na globálnej úrovni je 49,5 % žien v priemernom veku 42 rokov, čo je viac ako 37 % pri zohľadnení vrcholového manažmentu v európskych pobočkách.

Zloženie zamestnancov spoločnostije len jedným z prvkov, ktoré odrážajú širší záväzokpri zavádzaní politík v oblasti ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia, a ktoré majú za cieľ zaručiť, okrem iných, aj rodovú vyváženosť. Patrí k nim zavedenie postupu pre rovnosť v odmeňovaní, séria zásad na podporu práce na diaľku, práce na čiastočný úväzok a rodičovstva.

V synergii s inováciami firemných zásad prebiehajú aj cesty nepretržitého vzdelávania, určené pre všetkých zamestnancov, ktoré prekračujú rámec rodovej rovnosti a vyúsťujú do širšej oblasti sociálnej rovnosti a valorizácie diverzít. Konkrétnym príkladom je Diversity Equity & Inclusion week, ktorý sa konal na začiatku marca, zahŕňal cyklus stretnutí, venovaných rozdielom vo všetkých jej podobách a ktorého cieľom je odbúrať každý stereotyp.

„Veríme, že každá človekzohráva podstatnú rolu pri budovaní inkluzívneho pracovného prostredia, v ktorom je každý rozdiel valorizovaný, považovaný za obohatenie a akcelerátor rastu. A preto sme hrdí, že sme získali tento certifikát, ktorý je uznaním doteraz vykonanej práce; sme si však tiež vedomí, že sa nejedná o cieľ, ale len o jeden krok na ceste, na ktorej budeme naďalej investovať do ľudí“ – vyhlásil Carlo Pizzocaro, prezident a CEO podniku Fidia Farmaceutici.

“Sme presvedčení, že každý človek zohráva zásadnú úlohu pri budovaní inkluzívneho pracovného prostredia, v ktorom sa každá rozmanitosť oceňuje, považuje sa za obohatenie a akcelerátor rastu. Sme preto hrdí, že sme získali tento certifikát, ktorý je uznaním doteraz vykonanej práce; zároveň sme si však vedomí, že to nie je konečný bod, ale len jeden krok na ceste, na ktorej budeme naďalej investovať do ľudí,” uviedol Carlo

„Pretvárame našu firemnú kultúru nielen postavením našich zamestnancov do centra našich záujmov, ale tiež ich osobným zainteresovaním kvôli vytváraniu pracovného prostredia, v ktorom sú hodnoty a správanie spoločné pre všetkých a nie nariadené zvrchu. Zásady, ktoré zavádzame sú skutočne priamým dôsledkom tohto projektu, ale predstavujú len dielik v skladačke oveľa rozsiahlejšej zmeny prístupu” – uzatvára Gianluca Magnani, Global People&Culture Officer vo Fidia Farmaceutici.

tag