Skip to content
back
back
back
back
back

Zásady ochrany osobných údajov

Zhrnutie 

  • Spracúvame vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám umožnili prezerať túto internetovú stránku a zobrazovať informácie na nej zverejnené, aby sme vám poskytli služby, ktoré ste si vyžiadali, a ak vám internetová stránka umožňuje prihlásiť sa do určitých oblastí ako registrovanému používateľovi, spracúvame vaše údaje na účely správy vašich prihlasovacích údajov. Posielať vám propagačné informácie alebo profilovať môžeme len s vaším súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. 
  • Vaše údaje poskytujeme našim partnerom/dodávateľom/tretím stranám len v prípade, že je to nevyhnutné pre technické potreby správy internetovej stránky, na poskytovanie služieb dostupných prostredníctvom internetovej stránky alebo preto, že to vyžaduje zákon. Ak bude v dôsledku toho potrebné preniesť údaje do zahraničia, prijmeme všetky vhodné opatrenia stanovené platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. 
  • V súlade so zákonom uplatňujeme bezpečnostné opatrenia a súvisiace kontroly, aby sme chránili súkromie vašich údajov a chránili naše online zdroje pred škodlivými útokmi a pokusmi o podvod. 
  • Súbory cookies používame tak, ako je to opísané v dokumente Zásady používania súborov cookies 
  • Svoje práva podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov môžete uplatniť na adrese: dpo@fidiapharma.sk

1. Na čo sa vzťahujú tieto zásady?

Tieto zásady ochrany osobných údajov vypracované v súlade s platným európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“) sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov v súvislosti s webovými stránkami www.fidipharma.sk (ďalej len „Internetová stránka“). Internetová stránka môže obsahovať ďalšie špecifické zásady ochrany osobných údajov s cieľom poskytnúť podrobné informácie o konkrétnom type zhromažďovania údajov a ich spracovaní v súvislosti s konkrétnou službou. 

Tieto zásady sú určené len pre www.fidipharma.sk a nevzťahujú sa na iné internetové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom hypertextových odkazov. 

2. Kto je prevádzkovateľom osobných údajov a aké sú kontaktné údaje na úradníka pre ochranu osobných údajov (DPO)?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Fidia Pharma Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, Krajinská 87, PSČ 821 06, Slovenská republika.   

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho úradníka na ochranu osobných údajov (ďalej len „DPO“) týmito spôsobmi: e-mailom na adresu dpo@fidiapharma.sk alebo bežnou poštou na adresu: Fidia Pharma Slovakia s.r.o., Krajinská 87, 821 06  Bratislava, Slovenská republika, do rúk úradníka pre ochranu osobných údajov. 

Keď nám posielate žiadosť, nezabudnite uviesť svoje kontaktné údaje, aby sme vás mohli identifikovať a ozvať sa vám. 

3. Aké typy osobných údajov zhromažďujeme a odkiaľ ich získavame?

Údaje o prehliadaní internetových stránok 

Počítačové systémy a softvérové postupy používané na prevádzku tejto Internetovej stránky získavajú v rámci svojej bežnej prevádzky určité osobné údaje, ktorých prenos je spojený s používaním internetových komunikačných protokolov. 

Táto kategória zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov a terminálov používaných používateľmi, adresy v zápise URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) požadovaných zdrojov, čas odoslania požiadavky, spôsob odoslania požiadavky na server, veľkosť súboru získaného v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede zo servera (úspešná, chybová atď.) a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom a počítačovým prostredím používateľa. 

Tieto údaje, ktoré sú nevyhnutné na používanie webových služieb, sa spracúvajú aj na účely:
– získavania štatistických informácií o využívaní služieb (najviac navštevované stránky, počet návštevníkov za časový úsek alebo za deň, geografické oblasti pôvodu atď.);
– sledovanie riadneho fungovania poskytovaných služieb. 

Údaje, ktoré ste dobrovoľne poskytli 
Dobrovoľné zasielanie správ na kontaktné adresy na Internetovej stránke zahŕňa získanie vašich kontaktných údajov, ako aj predmetu a obsahu vašich správ. 
Dobrovoľné vyplnenie a odoslanie akýchkoľvek formulárov (formulárov na získanie informácií) na Internetovej stránke zahŕňa získanie vašich kontaktných údajov ako odosielateľa a ďalších údajov uvedených v konkrétnom formulári, v ktorom sú vždy označené (obyčajne symbolom „*“) tie polia, ktoré sa považujú za povinné a bez ktorých vyplnenia formulár nie je možné odoslať. 

Údaje poskytnuté vami ako registrovaným používateľom 
Internetová stránka môže obsahovať oblasti s obmedzeným prístupom, ktoré si vyžadujú registráciu (a stať sa tak registrovaným používateľom Internetovej stránky). Na tento účel sa použijú údaje nevyhnutné na vytvorenie registrácie a jej postupnú správu, t. j. identifikačné údaje osoby, ktorá sa chce zaregistrovať, vrátane jej e-mailovej adresy, ktorá sa použije vo fáze registrácie, ako aj na zasielanie všetkých nevyhnutných oznamov (tzv. servisné oznamy), prihlasovacie údaje: typicky ID používateľa a heslo a akýkoľvek iný prístupový PIN a napokon údaje, ktoré môžu byť v jednotlivých prípadoch nevyhnutné podľa tém, ktorými sa daná oblasť s obmedzeným prístupom zaoberá. 

Údaje, ktoré ste poskytli v súvislosti so službou, ktorú ste si vyžiadali 
Internetová stránka môže poskytovať služby, ako je prístup k informáciám prenášaným prostredníctvom špecifických informačných bulletinov venovaných konkrétnym témam, ktoré vás zaujímajú, alebo môžu umožniť nákup produktov a služieb v súlade s regulačným systémom, ktorý zo zákona upravuje ich nákup ako spoločnosťami, tak spotrebiteľmi.
V prípade vašej žiadosti o zasielanie nášho informačného bulletinu (ak je táto služba k dispozícii) použijeme vaše kontaktné údaje a e-mailovú adresu. Ak, naopak, Internetová stránka poskytuje funkcie na online nákup (e-shop), budú vaše údaje nevyhnutné na dokončenie nákupu, a teda úplné identifikačné údaje, kontaktné údaje a doručovacia adresa, zatiaľ čo sa údaje týkajúce sa platby spracujú priamo poskytovateľom platobných služieb (napr. bankou), na ktorom sú funkcie e-shopu založené. 

Profilovacie a marketingové údaje 
Vaše identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje týkajúce sa vašich preferencií a záujmov, ktoré ste uviedli pri používaní Internetovej stránky, môžeme použiť na účel poskytovania služieb prispôsobených vašim potrebám alebo zasielania ad hoc obchodných oznámení, len ak nám na to vopred udelíte súhlas. 

Údaje z externých zdrojov
Len v súvislosti so službami, ktoré môžu byť dostupné na Internetovej stránke a ktoré ste si výslovne vyžiadali, môžeme o vás zhromažďovať určité údaje z príslušných externých zdrojov, ako je vaše členstvo v profesijnej asociácii, ak je to nevyhnutné na to, ab y ste mali prístup k danej službe. 

Cookies
Súbory cookies sa používajú na technické umožnenie prehliadania Internetovej stránky, na vykonávanie štatistických analýz ich používania a len so súhlasom používateľov na profilovanie a poskytovanie služieb prispôsobených ich potrebám alebo na zasielanie ad hoc obchodných oznámení. Pozrite si, prosím, dokument Zásady používania súborov cookies 

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Ide o tieto účely: 
a.Technická správa internetových stránok:
Technické umožnenie efektívneho prehliadania internetových stránok. Na tento účel budeme používať údaje o prehliadaní Internetovej stránky a technické súbory cookies (pozri Zásady používania súborov cookies).

b.Poskytovanie požadovaných služieb: Poskytovanie služieb, ktoré ste si vyžiadali, vrátane správy vašej registrácie do určitých oblastí Internetovej stránky s obmedzeným prístupom, ak sú k dispozícii, zasielanie vami výslovne požadovaných informačných materiálov, umožnenie kúpy našich produktov online, ak je táto funkcia na Internetovej stránke k dispozícii, a reagovanie na vaše žiadosti o informácie a podrobnosti týkajúce sa našich produktov alebo tematických sekcií. Na tento účel budeme používať údaje oprehliadaní Internetovej stránky, údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, údaje, ktoré ste nám poskytli ako registrovaní používatelia, údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti so službou, ktorú ste si vyžiadali, údaje z externých zdrojov, ak je to nevyhnutné v súvislosti so službou, a technické súbory cookies (pozri Zásady používania súborov cookies).

c. Správa zabezpečenia internetových stránok: Správa zabezpečenia dát a našich informačných zariadení proti škdlivým útokom a pokusom o podvody. Na tento účel budeme používať údaje o prezeraní Internetovej stránky a pri uplatnení zásady minimalizácie (t. j. spracovania len tých údajov, ktoré sú v jednotlivých prípadoch nevyhnutné) údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, údaje, ktoré ste nám poskytli ako registrovaní používatelia, údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti so službou, ktorú ste si vyžiadali, údaje z externých zdrojov, ak sú v súvislosti so službou nevyhnutné, a súbory cookies (pozri Zásady používania súborov cookies). 

d. Analýza používateľov: Analýza vášho správania na základe používania Internetovej stránky, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť naše služby a predložiť vám obchodné ponuky, ak na to získame váš dobrovoľný súhlas. Na tento účel budeme používať údaje o prezeraní Internetovej stránky a pri uplatnení zásady minimalizácie (t. j. spracovania len tých údajov, ktoré sú v jednotlivých prípadoch nevyhnutné) údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, údaje, ktoré ste nám poskytli ako registrovaní používatelia, údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti so službou, ktorú ste si vyžiadali, údaje z externých zdrojov a súbory cookies (pozri Zásady používania súborov cookies).

e. Žiadosti úradov: Odpovedanie na všetky žiadosti o informácie od príslušných úradov. Na tento účel použijeme zo všetkých údajov, ktoré máme k dispozícii, tie, ktoré si úrad vyžiada v súlade s platnými právnymi predpismi.

f. Uplatňovanie práv na ochranu osobných údajov: Reagovanie na vaše žiadosti o uplatnenie vašich práv na ochranu osobných údajov, ako je stanovené v platných právnych predpisoch o ochrane osobných údajov. Na tento účel použijeme údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli.

5. Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Pri spracúvaní údajov na účely e) Žiadostí úradov a f) Uplatňovania práv na ochranu osobných údajov (pozri vyššie) musíme splniť zákonnú požiadavku. 

V prípade spracovania údajov na účely a) Technickej správy internetových stránok a b) Poskytovania požadovaných služieb (pozri vyššie) je právnym základom splnenie vašich požiadaviek. 

Ďalej máme oprávnený záujem na spracovaní údajov v prípade účelu c) Správa zabezpečenia internetových stránok (pozri vyššie), ktorý spočíva v potrebe zaviesť opatrenia na ochranu údajov a technickej infraštruktúry pred rizikom nepredvídaných udalostí alebo nezákonných či zlomyseľných činov, ktoré by mohli ohroziť ich dôvernosť, dostupnosť a integritu. 

Právnym základom je, naopak, váš dobrovoľný a predchádzajúci súhlas so spracovaním v prípade účelu d) Analýza používateľov (pozri vyššie). 

6. Ktorým príjemcom sa môžu osobné údaje prenášať a prípadne exportovať mimo EÚ?

Osobné údaje spracúvajú pracovníci výslovne poverení prevádzkovateľom osobných údajov, ako aj tretie strany, prípadne so sídlom v krajinách mimo Európskej únie, len ak je to nevyhnutné pre potreby prevádzky a údržby Internetovej stránky a služieb na nej poskytovaných, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené zákonom.  

Ako stanovuje GDPR, prevádzkovateľ osobných údajov zmluvne poveruje tretie strany, ktoré vykonávajú spracovanie v mene prevádzkovateľa osobných údajov, za spracovateľov osobných údajov. 

Ak by bolo potrebné zapojiť tretie strany so sídlom v krajinách mimo Európskej únie, prijmú sa na súvisiaci prenos údajov do zahraničia v konkrétnych prípadoch príslušné platné ochranné opatrenia v zmysle rozhodnutí o zodpovedajúcej ochrane vydaných Európskou komisiou, štandardných zmluvných doložiek opäť definovaných Európskou komisiou alebo príslušným vnútroštátnym úradom na ochranu osobných údajov alebo výnimiek stanovených v GDPR. 

Ďalšie informácie týkajúce sa možného prenosu údajov do krajín mimo Európskej únie a súvisiacich prijatých záruk, ako aj informácie o spoločnostiach vymenovaných za spracovateľov osobných údajov, si môžete vyžiadať od DPO. 

7. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Spracúvané osobné údaje sa budú uchovávať po obdobie nepresahujúce obdobie potrebné na dosiahnutie účelov uvedených vyššie a v súlade s podmienkami stanovenými zákonom s výnimkou nevyhnutnosti uchovávať ich dlhšie obdobie na základe žiadostí príslušných orgánov na účely prevencie a stíhania trestných činov alebo v každom prípade na účel uplatnenia alebo obhajoby práva na súde. 

8. Aké metódy spracovania a bezpečnostné opatrenia sa na osobné údaje vzťahujú?

Všetky údaje sa budú spracovávať prevažne v elektronickej forme a budú sa zhromažďovať a spracovávať s použitím technických a organizačných opatrení zodpovedajúcich úrovni zabezpečenia zodpovedajúcej rizikám s prihliadnutím na stav techniky a náklady na realizáciu a prípadne na bezpečnostné opatrenia stanovené osobitnými právnymi predpismi. 

Pri používaní funkcií tejto Internetovej stránky a s ohľadom na aspekty ochrany osobných údajov v súlade s čl. 33 GDPR vyzývame používateľov, aby prevádzkovatelia osobných údajov informovali o akýchkoľvek okolnostiach alebo udalostiach, ktoré môžu viesť k potenciálnemu „porušeniu zabezpečenia osobných údajov“, a to zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu: databreach@fidiapharma.it, aby prevádzkovateľ osobných údajov mohol udalosť posúdiť a prijať opatrenia a postupy stanovené zákonom. 

Pripomíname, že porušením zabezpečenia osobných údajov sa rozumie „akékoľvek porušenie zabezpečenia, ktoré zahŕňa náhodné alebo protiprávne zničenie, stratu, zmenu, neoprávnené zverejnenie alebo prístup k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným osobným údajom. 

Opatrenia prijaté prevádzkovateľom osobných údajov nezbavujú používateľov Internetovej stránky povinnosti venovať potrebnú pozornosť v prípadoch, keď si používanie hesiel/PIN kódov vyžaduje konkrétna služba Internetovej stránky, výberu hesiel/PIN kódov primeranej zložitosti, ktoré sa musia pravidelne aktualizovať, zabezpečiť a zneprístupniť ostatným osobám, aby sa zabránilo ich nesprávnemu a neoprávnenému použitiu. 

9. Aké sú vaše práva na ochranu osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov, ktoré sa vykonáva prostredníctvom Internetovej stránky, môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek uplatniť práva stanovené v GDPR, najmä požiadať: 
– o prístup k svojim osobným údajom, získanie dôkazov o účeloch sledovaných prevádzkovateľom osobných údajov, kategóriách príslušných údajov, príjemcoch, ktorým sa môžu poskytovať, príslušnom období uchovávania, existencii automatizovaných rozhodovacích procesov vrátane profilovania, a aspoň v takých prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracovania pre dotknutú osobu, ak už nie sú uvedené v texte týchto zásad;
– o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to bez zbytočného odkladu;
– v prípadoch stanovených zákonom o vymazanie svojich osobných údajov;
– o obmedzenie spracovania alebo proti nemu namietať, ak je to prípustné na základe právnych predpisov uplatniteľných v konkrétnom prípade, pričom je vždy možné namietať proti akýmkoľvek akciám priameho marketingu;
– o prenosnosť osobných údajov v prípadoch stanovených zákonom, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi osobných údajov, t. j. získať ich v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a zároveň o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi osobných údajov, ak je to možné zrealizovať z technického hľadiska. 

Ak to považujete za vhodné, môžete navyše podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov). 

V prípade spracovania osobných údajov, ktorého právnym základom je súhlas, ho môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti e-mailom na adresu DPO alebo použitím vhodných prostriedkov na odvolanie/poskytnutie súhlasu v súvislosti s konkrétnym spracovaním, ak sú na Internetovej stránke k dispozícii. 

Pokiaľ ide o používanie cookies, ak chcete zmeniť stav súhlasov, pozrite si, čo je uvedené v dokumente Zásady používania súborov cookies. 

Ďalšie informácie o vašich právach a všeobecných pravidlách ochrany osobných údajov nájdete na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov na adrese https://dataprotection.gov.sk/. 

10. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov si vyhradzuje právo tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť a zverejniť na tejto stránke. Preto túto stránku, prosím, často sledujte a kontrolujte jej spodnú časť, kde je uvedený dátum poslednej zmeny. 

Tento dokument bol uverejnený dňa: 15.12.2023
Predchádzajúce aktualizácie: 1. 1. 2023